close
El
Sol, vind och vatten
El

Sol, vind och vatten

Miljövänlig el eller grön el, är el som kommer från förnyelsebara kraftkällor, som till exempel solen, vinden och vattnet. Genom att som konsument välja en elleverantör som producerar grön el, köpa andelar eller teckna avtal för grön el kan du vara med och påverka klimatförändringarna.

Vind

I Sverige ökar utbyggnaden av vindkraftverk och under 2010 installerades cirka 300 nya verk.

– Med politisk vilja och rätt förutsättningar skulle vindkraften kunna leverera 30 TWh el år 2020, säger Annika Helker Lundström, VD Svensk Vindenergi.

Trots att vi har bra förutsättningar i Sverige, med våra långa kuster och blåsiga fjäll, är produktionen idag fortfarande ganska liten, cirka 1 % av den totala elproduktionen. Hos våra grannar Danmark är siffran 20 %. Det beror till viss del på den politiska viljan och villkoren som gäller för vindkraft, bland annat den omdiskuterade uttagsskatten på andelsägd vindkraft. Andra faktorer är den miljöpåverkan verken orsakar på natur- och djurlivet och för vissa den estetiska aspekten.

– Vi anser inte att andelsägd vindkraft skall beskattas. Andelsägandet är en väldigt viktig ägarform för att ge privatpersoner och företagare möjlighet till delaktighet och inflytande som ökar deras kunskaper om vindkraft. Dessa kunskaper har lett till en ökad acceptans för vindkraft och större insikt om energibranschen samt förnybar elproduktion som minskar utsläppen av växthusgaser. Andelsägandet skapar också en möjlighet för var och en att äga sin egen elproduktion, säger Fredrik Lindahl, ordförande, Svensk Vindkraftförening.

Ett vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. De största verken producerar 8000 MWh el per år när det blåser mellan 4 och 25 m/s. Det krävs dock en relativt stor vingförsedd rotor i diameterklass 50-100 meter för att vindkraftverket ska bli ekonomiskt lönsamt för storskalig elproduktion. En elvärmd villa med 20 000 kWh i årsförbrukning kan minska koldioxidutsläppen med 17 ton per år om elen produceras av vind istället för i kolkraftverk.

– Det finns flera sätt att investera i och satsa på vindkraft. Börja t ex med att se vad ditt elbolag har att erbjuda, du kan köpa andelar i kooperativ vindkraft, köpa aktier i ett publikt vindkraftsföretag och investera i ett eget vindkraftverk (gårdsverk). Som konsument är man med och bestämmer vilken el som finns på marknaden genom aktiva val, säger Fredrik Lindahl.

Sol

Solens strålar är gratis som det heter så fint. El från solen produceras direkt i solceller. Solcellsmodulerna omvandlar solens energi till elektrisk ström. Strömmen som genereras är i princip proportionell mot solstrålningen. Den vanligaste formen av solceller är idag kiselsolceller som skyddas med glas och aluminium. Hela paketet kallas en solcellsmodul eller en solpanel och den håller i cirka 25 år och ger en märkeffekt på 200 watt. En nackdel med solel är att solen inte alltid lyser. Därför måste man lagra elen på något sätt eller mata ut den på elnätet. En solcellsanläggning för nätanslutning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage, växelriktare och dataövervakning.

Solceller står dock ännu bara för en liten del av den svenska energiförsörjningen. De anläggningar som är drift är lokala satsningar. Intresset för stödet har varit stort i Sverige men det fungerar inte optimalt enligt Svensk Solenergi.

Andrew Machirant på Svensk Solenergi nämner bland annat problem med nätanslutning och stödprogrammets utformning som två viktiga frågor där han och hans kollegor försöker påverka beslutsfattarna till förbättringar.

– Stödprogrammets förnyas idag vart tredje år vilket innebär en osäkerhet för både köpare och producenter. Man vågar inte investera pengar och anställa personal.

När det gäller nätanslutningen, som är ett krav för att få stöd, måste man anmäla till sitt nätbolag att man tänker installera en anläggning. Om man vill sälja elen måste man upprätta ett avtal med en elleverantör och en av utmaningarna för nätägarna är att se till att planering och drift av näten anpassas så att anläggningarna och näten kan samspela på bästa sätt. Det innebär också höga kostnader och avgifter till nätägarna för anslutning av solelsanläggningar.

– I Tyskland har man till exempel en inmatningslag som innebär att alla som producerar el med vindkraft eller solceller får en fast ersättning per kWh som ligger över marknadspriset. För solceller betalar sig investeringen ofta på mindre än tio år. På så sätt belönas de som tar risken och satsar på miljövänlig solel, säger Andrew Machirant. Trots bra forskning och billigare solceller i Sverige är vad som verkligen behövs en marknadsutveckling kring solelen.

Som volymproduktionskälla är elföretagens roll fortfarande tveksam, men deras engagemang är viktigt ur PR-syfte. Antalet installationer av solcellsanläggningar kommer också att öka och elföretagen blir inblandade vare sig man vill eller inte. Välj ett elföretag som till exempel äger anläggningar, erbjuder finansieringslösningar, köper och säljer solel, investerar i solindustrin eller hyr ut mark runt egna anläggningar.

Vatten

I Sverige står vattenkraften för cirka 47 % av all elproduktion och det är en viktig del av vårt energisystem. Det finns cirka 1800 vattenkraftverk i Sverige, varav drygt 200 större med en effekt på 10 megawatt eller mer. Vattenkraften är också förnybar och ger inga utsläpp. När kraftverken byggdes ut var dock miljökraven helt annorlunda än de är idag och därför arbetar man med åtgärder för miljövänligt och effektivt nyttjande av vattenkraften. Sveriges riksdag har beslutat att vattenkraften inte får byggas ut mer annat än i liten skala. Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven är helt skyddade från utbyggnad.

Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Genom att lagra nederbörden i vattenmagasin kan den utnyttjas för kraftproduktion. Förutom att vatten är förnybart kan det lagras och användas i precis den mängd som behövs för stunden vilket gör den lättreglerad. Vattendrag som är bäst lämpade för kraftproduktion har antingen hög fallhöjd eller stort vattenflöde och den största andelen vattenkraft produceras i de norrländska älvarna. När det vattnet som samlas i dammar och magasin får strömma ned genom kraftverkets turbiner börjar dessa rotera. Den snurrande turbinen driver en generator som omvandlar vattnets energi till elektricitet. Efter att spänningen höjts i en transformator kan elen transporteras vidare ut på ledningsnätet.

En ny våg

Allt fler forskare och företag tittar på vågornas potential. Vågkraft har stor potential för elproduktion när man väger samman faktorer som energiinnehåll/energitäthet och hur många timmar av året som energikällan kan utnyttjas till exempel. Vågorna fortsätter att rulla efter att det slutat blåsa och energitätheten i vatten är mycket högre än i vind och sol. Det kräver dock att tekniken utvecklas och konceptet testas ordentligt. I Sverige har vi till exempel Lysekilsprojektet, ett vågaktiverat kraftverk som placeras offshore 2-40 km från land.

Bioenergi

Bioenergi är energi som utvunnits ur biobränslen, vilket betyder ”bränsle där biomassa eller torv är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått kemisk process eller omvandling och ha passerat annan användning”. El från biobränsle räknas också till grön el men till motsats mot de andra förnybara energikällorna kräver bioenergi bränsle. En stor del produceras i så kallade kraftvärmeverk, som förutom el ger värme som ”biprodukt”.

Både värme och el kan utvinnas genom förbränning av biogas, som bildas när organiskt material rötas. Biobränsle bidrar inte till växthuseffekten men däremot bildas oförbrända kolväten och partiklar. Elproduktionen från biobränslen står för cirka 7 % av landets totala.

 

Av Charlotte Phalén och Malin Anderson


COMMENTS ARE OFF THIS POST