close
El
Så väljer du miljövänlig el
El

Så väljer du miljövänlig el

Genom att som konsument välja en elleverantör som producerar mer miljövänlig el, köpa andelar eller teckna avtal för miljömärkt el kan du vara med och påverka klimatförändringarna.

Begreppet miljövänlig el brukar användas för att beskriva el som kommer från förnybara energikällor, t ex sol, vind och vatten samt biobränslen. Numera ska det gå att se var elen du gör av med kommer ifrån. Enligt ett krav från Energimarknadsinspektionen ska elbolagen redovisa i ett tårtdiagram hur din el producerats. I diagrammet ska det framgå hur stor del av företagets elproduktion som kommer från fossila energikällor, kärnkraft och förnyelsebart. Bolagen kan även göra en ytterligare distinktion som naturgas, olja, kol (fossila källor) och biobränsle, vind och vatten (förnybart).

En del elbolag tillhandahåller el som är miljödeklarerad enligt epd-systemet. epd är en form av produktdeklaration och ett sätt att beskriva vad produkten innehåller. Förkortningen står för Environmental Product Declaration och är ett informationssystem för att beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Med livscykel menas den miljöpåverkan som hela produktionscykeln har, från byggande av kraftanläggningen till den slutgiltiga demonteringen och destrueringen.

Miljömärkt el

Om man vill gå steget längre kan man välja el där det ställs högre krav på produktionen och välja miljömärkt el, t ex Bra Miljöval. Med Bra Miljöval innebär det att anläggningarna för vattenkraft och vindkraft måste uppfylla vissa kriterier. För att ett vattenkraftverk ska kunna märkas med Bra Miljö-val måste det släppa fram en viss mängd vatten så att vattendragen aldrig torrläggs på grund av kraftverket. När det gäller vindkraft får detta inte stå i känsliga områden, t ex naturreservat eller viktiga fågelområden. Därtill innebär märkningen att elen bidrar till olika konkreta projekt. Elbolagen ska avsätta pengar till fonder som investerar i bland annat energieffektivisering och projekt för att minska skadeverkningar från vattenkraft.

El som är märkt med Bra Miljöval har funnits på den svenska marknaden sedan 1996. Då avreglerades elmarknaden och det blev möjligt för konsumenten att bestämma vem man ville köpa sin el av. I samband med detta började också mer krav ställas på elbolagen och el som produkt, berättar Jesper Peterson på Naturskyddsföreningen.

– När det blev möjligt att köpa el från elbolag i Norrland, Skåne eller en annan del av landet var det inte heller ett stort steg till att också välja ett ursprung. När det var möjligt att välja ursprung kunde man även ställa krav på miljömärkning.

Sedan en tid tillbaka förekommer så kallade ”gröna” elavtal. Men el som benämns som grön menar Jesper Peterson är något man ska vara fundersam kring i egenskap av konsument.

– Det är inte helt klart vad som egentligen menas med begreppet. Det kanske bygger på vind- eller vattenkraft men det behöver inte vara mer än så. Var noggrann med vad du i slutändan får. Om det står att du nu har köpt grön el men du vill gå steget längre, fråga ditt elbolag vad det faktiskt innebär.

Miljömärkt el behöver inte bli en kostsam historia. En del bolag erbjuder miljömärkt el till alla deras kunder och då kan priset vara någothögre, men generellt sett brukar det röra sig om ett påslag med någratior per månad, enligt Jesper Peterson. Väljer du epd-el via Luleå Energi t ex betalar du ett tillägg på 0,5 öre/kWh. Bra Miljövalmärkt el producerad av vind- och vattenkraft från Fortum innebär ett tillägg på 15 kr/mån.

Vill du hitta den billigaste elen kan du jämföra priser och elavtal på sidor som elpriskollen.se eller elskling.se, säger Kerstin Lundvik, energi- och klimatrådgivare på Stockholms stad miljöförvaltning.

– Där kan du även kryssa för om du vill ha ett avtal med något slags miljömärkning. Ett annat tips är att kontakta Naturskyddsföreningen, den kommunala energi- och klimatrådgivningen eller elbolagen för att få mer information och råd.

Andra alternativ

Ett alternativ om du vill bidra till utvecklingen av förnybar elproduktion är att bli delägare i ett vindkraftverk.

– När du köper vindandelar är du med och påverkar att det byggs vindkraftverk. Det går t ex att köpa 1000 kWh på ett år som du sedan får köpa till ett lägre pris framöver, säger Kerstin Lundvik. Du kan även producera din egen miljövänliga el hemma, bland annat genom solceller. Som privat fastighetsägare kan du också söka investeringsstöd för solcellsanläggningar. Beroende på hur stor anläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det produceras mer el än vad som konsumeras. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Överskottselen kan sedan säljas till något företag.


COMMENTS ARE OFF THIS POST