close
El
Elen mätt varje timme
El

Elen mätt varje timme

Nu är det möjligt för elkunder som har ett prisavtal som kräver timmätning att få timavläsning av sin el.

Från och med årsskiftet 2012/2013 kan elkunder som har ett prisavtal med sitt elhandelsföretag som kräver timavläsning få sådan avläsning av sin el enligt en ny regel. Tanken bakom timavläsning av ett hushålls elförbrukning är bland annat att konsumenter, om de har ett rörligt timprisavtal med sin elhandlare, då kan styra sin förbrukning till tidpunkter när elpriset är lågt och till exempel köra disk- eller tvättmaskin på natten då priset ofta är lägre. I förlängningen är förhoppningen att en större andel timmätta elkonsumenter kommer att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som medför både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Ett timprisavtal med ett elhandelsföretag kan innebära att man betalar timme för timme efter det man förbrukar timme för timme. Dagens rörliga elprisavtal brukar innebära att man istället betalar ett snittpris för hela månaden oavsett när den egna elförbrukningen sker under månaden. Timavläsning ökar medvetenheten och möjligheten att styra konsumtionen till tider på dygnet då priserna är lägre.

Sedan den 1 juli 2009 är elnätsbolagen skyldiga att läsa av elmätarna med en säkring på högst 63 ampere en gång i månaden. Det innebär även att alla kunder har rätt att kunna ta del av statistik kring sin förbrukning. Cirka fem miljoner elmätare har bytts ut och som konsument får man idag en elräkning baserad på uppmätta månadsvärden.

Blandade reaktioner

Aktiva elkonsumenter får från och med den 1 oktober 2012 möjlighet att ingå avtal som förutsätter att elförbrukningen mäts timvis, utan att konsumenten behöver betala extra till elnätsföretaget för detta. På branschorganisationen Svensk Energi stödjer man mätningen av timvis förbrukning och att elkunder får mer information om sin elanvändning, men menar att lagen inte räcker hela vägen.

– Det är bra att man inför timvis mätning och räkning. Men lagen omfattar bara mätning, inte avräkningen. Timavräkning innebär att timvärden används för att fördela Svenska kraftnäts kostnader för att upprätthålla balansen mellan inmatning och uttag av el mellan elhandlarna. Timmätning innebär endast att elmätaren hos kunden registrerar elanvändningen varje timme, säger Peter Silverhjärta på Svensk Energi.

En som välkomnar den nya förändringen är Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.

– Nu får konsumenten möjlighet att säga nej till el som är orimligt dyr. De kan avstå från att tvätta och diska när det är som dyrast och istället göra det till helgen när det är billigare el. I dag är det stora prisskillnader i landet men med hjälp av timavläsningen kommer elkostnaderna kunna sänkas rejält, säger Nils-Gunnar.

– På lång sikt tror jag att alla hushåll kommer att vara timavräknade. Som det är nu prissätter produktionen timme för timme och levererar till kunden, men det borde vara en självklarhet att det hålls jämna steg mellan produktionens prissättning och konsumtionens.

Ett steg på vägen

Peter Silverhjärta på Svensk Energi är dock mer tveksam till vilken effekt den förordningen kommer att ha.

– I någon måtta kanske den nya lagen får betydelse för konsumenten. Men generellt sett tror vi inte att det kommer leda till en så stor förändring då det är först i slutet på månaden som kunden kan se sin förbrukning i samband med att fakturan kommer. Det som skulle göra skillnad är en avräkningsmodell på plats som inte bara mäter utan också samlar in data och analyserar det. Man behöver kunna lagra och kontera informationen, vilket jag tror kommer bli nästa steg.

Bo Hesselgren, chef för Konsumenternas elrådgivningsbyrå, menar att den nya regeln är positiv ur ett konsumentperspektiv men tror även han att det är först längre fram som det kommer bli några egentliga förändringar.

– För den som vill ha ett rörligt timprisavtal är det positivt om elhandlare kan erbjuda det . Det är dock förmodligen mer intressant för husägare med stor förbrukning just nu än för lägenhetsinnehavare. Det kräver också ett intresse från kunden själv och att elhandelsföretagen erbjuder möjligheten, säger Bo Hesselgren.

– Det här är ett litet steg på vägen och allt kommer inte att hända över en natt, men på sikt kommer det troligtvis bli timmätning för alla elkunder.

Fakta: Ny regel

En elanvändare som tecknat ett elprisavtal som förutsätter timmätning ska få mätningen utan kostnad. Det är elhandelsföretaget som meddelar elnätsföretaget att de har ett avtal med elanvändaren som kräver timmätning för en anläggning under schablongränsen. Elnätsföretaget ska utföra ändringen av mätmetoden inom 3 månader från det att anmälan mottagits.

 

Av Anneli Hidalgo


COMMENTS ARE OFF THIS POST